LORENZO FERNáNDEZ
DES MÊMES GALERIES
Naoya Egawa, Silence enneigé, 2019
Shingo Muramoto, Vent, 2019
Kengo Nakamura, Speech balloon man - Dance for 21st Century, 2015
Takehiko Sugawara, Garyu no matsu, 2019
Daiya Yamamoto, Ligne horizontale suspendue, 2019
Tamihito Yoshikawa, Maturité, 2018