JOHN GOTO
DES MÊMES GALERIES
Nicola Lo Calzo, Tchamba, Tomety Fabio, Epé Ta Tronto at the Kuevi convent. Aného, Togo, 2017
Nicola Lo Calzo, Tchamba, Adept of Kokou, National Voodoo Day in Grand Popo, Benin, 2017
Safâa Erruas, Distances-Resistances VIII, 2017
Safâa Erruas, Les récits de l’histoire II, 2017
Safâa Erruas, Distances-Resistances VII, 2017
Rachid Koraïchi, Les Maîtres du Temps I, 2018
Emo de Medeiros, Kaletas #007 (Kaleta Power) , 2016